നിങ്ങളറിയാതെ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്.

227

നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല. നിങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. സ്വിസ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടുപോലെ ആകര്‍ഷകമായ അക്കൗണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരോ 86400 രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളു. ഓരോ ദിവസവും അതാതു ദിവസത്തെ നിക്ഷേപം നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തീര്‍ക്കണം. പിറ്റേന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ പണം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അത് പൂര്‍ണമായും നഷ്ടമാകും. പിന്നീടൊരിക്കലും തിരിച്ചുകിട്ടുകയുമില്ല. അടുത്തദിവസം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ അതേ തുക തന്നെ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. ഉപയോഗിക്കാത്ത തുക നഷ്ടമാകും…

നമ്മുടെ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് സമയം. ഓരോ ദിവസവും അക്കൗണ്ടില്‍ 86400 സെക്കന്റസ് ക്രെഡിറ്റാകും. ഓരോ ദിവസവും രാത്രി ബാക്കിയുള്ളത് നഷ്ടമായി എഴുതിത്തള്ളും.നാം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിച്ച സമയം മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടും. ഇതില്‍ നിന്ന് ഒരു സെക്കന്റ് പോലും നാളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല. കടം വാങ്ങാനോ, കൊടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല.

അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയമാകുന്ന വിലപ്പെട്ട നിക്ഷംപം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. സമയം കടം വാങ്ങാനോ, കടം കൊടുക്കാനോ കഴിയില്ല. സമയമാകുന്ന നിക്ഷേപം നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക. ഓര്‍ക്കുക. എല്ലാവര്‍ക്കും സമയം ഒരുപോലെയാണ്. നിക്ഷേപം നാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുവെന്നതിലാണ് ലാഭം.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.