അന്നൊരു മഴക്കാലത്ത്

68

സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരാളുടെ ജീവിതം പ്രകാശമാനമാക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപാറ ബിജുവിന്റെ ജീവിതം. ഊർജസ്വലനായി ഓടിനടന്ന ബിജു  ചക്രക്കസേരയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയിട്ടും ഒരുപാട് കരങ്ങൾ ഇന്നും  അയാളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു….

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ…..

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.