ക്വയ്‌ന വന്ന വഴി

894

മെഡിക്കല്‍ രംഗത്തെ പല മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തികച്ചും യാദൃച്ഛികമാണ് . ഇതില്‍ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവേഷകര്‍ മറ്റെന്തിനോവേണ്ടി പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ അതില്‍ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടെത്തിയതാണ്.മലേറിയാ രോഗത്തിന്റെ പ്രതിവിധിയായി ഇന്നും പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വയ്‌ന എന്ന മരുന്ന് 1600 ല്‍ ഒരു മനുഷ്യന് മലേറിയ പിടിപെട്ടപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം യാദൃച്ഛികമായി ക്വയ്‌ന-ക്വയ്‌ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള കുളത്തില്‍നിന്നും ജലം കുടിച്ചപ്പോള്‍ സുഖപ്പെട്ടതിലൂടെയാണ് പ്രചാരത്തിലായത്. കാട്ടിലകപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന് കാട്ടില്‍വെച്ച് മലേറിയ പിടിപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അടുത്തു കണ്ട ക്വയ്‌ന-ക്വയ്‌ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ കുളത്തില്‍നിന്നും വെള്ളം മുക്കിക്കുടിച്ചു. കയ്പായിരുന്നു വെള്ളത്തിനെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യം നല്‍കി. പനി മാറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും മലേറിയയ്ക്ക് ക്വയ്‌ന പ്രചാരത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും മലേറിയയ്ക്ക് അതുതന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും.

JOIN OUR TEAM
We bring to you the news on human goodness around the world. Stay updated with us to create a new world that celebrates the human goodness.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
Leave a comment