വ്യാഴം നിസ്സാരനല്ല

എന്തുകൊണ്ട് ?

40

സൗരയൂഥത്തില്‍നിന്ന് ഒരു ഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായാല്‍ ഭൂമിയുടെ ഗതിയേയോ അന്തരീക്ഷത്തിനേയോ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാം ചുറ്റുന്ന സൂര്യനാണ്. പക്ഷെ വ്യാഴം ഇല്ലാതായാല്‍ നമുക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഭൂമിയുടെ 11.2 ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് വ്യാഴത്തിന്. നമ്മുടെ നേരെ വന്നേക്കാവുന്ന പല ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെയും സൗരയൂഥത്തില്‍ ഇടയ്‌ക്കൊക്കെ കടന്നുവരുന്ന ധൂമകേതുക്കളുടെ വാലില്‍ ഉള്ള വലിയ പാറകളേയും തന്നിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുകയോ അകറ്റി
നിര്‍ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വ്യാഴം ഭൂമിയെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. വ്യാഴമില്ലെങ്കില്‍ അവയില്‍ ചിലതെങ്കിലും ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കി കളഞ്ഞേക്കാം.

JOIN OUR TEAM
We bring to you the news on human goodness around the world. Stay updated with us to create a new world that celebrates the human goodness.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
Leave a comment